හිමායා බණ්ඩාරගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව .!

ජනප්‍රිය චරිතයක් තමයි හිමායා බණ්ඩාර කියන්නේ.

එහෙමත් නැත්නම් දෙවෙනි ඉනිමේ සොනාලි ටීචර් විදියට තමයි මෙයා කා අතරත් ප්‍රසිද්ධ. මේ ඇයගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව