නිරූපන ශිල්පිනී හර්ෂි අයේෂාගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව - (photos)

නිරූපන ශිල්පිනී හර්ෂි අයේෂාගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව.

ඡායාරූපකරණය - තාරක රාමනායක