අවන්ද්‍යාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව - (photos)

නිරූපණ ශිල්පිණි ඉනාමි අවන්ද්‍යාගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල තුල හුවමාරු වනවා.


ඉනාමි අවන්ද්‍යාගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින්
බලන්න.

ඡායාරූප - තිසර කඩුපිටිය