වාසනා දයාරත්නගේ අලුත්ම ඒවා - (photos)

වාසනා දයාරත්නගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව පහතින්

Photography: Yohan Suriyaarachchi

Yohan’s Studio
gossip lanka