ජනප්‍රිය නළු කාවිංග පෙරේරා, මනාළිය සනායා එක්ක එකතුවෙලා වෙඩින් එක දවසේ නටපු නැටුම මෙන්න

ජනප්‍රිය නළු කාවිංග පෙරේරා, මනාළිය සනායා එක්ක එකතුවෙලා
වෙඩින් එක දවසේ නටපු නැටුම

gossip lanka