ඉෂාරා සඳමිණි මව්පදවිය අභියස - (Photos)

පසුගිය කාලයේ මෙගා ටෙලි නාට්‍ය ගණනාවක ප්‍රකට චරිත රඟපෑ ඉෂාරා සඳමිණි මේ දිනවල රංගන කටයුතු වලින් ඉවත්වී මව්

පදවියට සූදානමින් සිටින බවට වාර්තාවේ. ඇය විවාහ වී සිටින්නේ අනුර පතිරණ සමග ඔවුන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට මුසුකර තිබුනේ පහත පරිදිය.

gossip lanka