කැළේක හිටපු වල් ඌරෙක් නගරයකට පැනලා කරපු කලබලය - (Video)

චීනයේ චොංකිං ප්‍රදේශයේදී නිදැල්ලේ හැසිරුණු වල් ඌරෙකු හේතුවෙන් කලබලකාරී වාතාවරණයක් ඇතිවුණා.

එම වල් ඌරා මාර්ගයේ ගමන් කළ කාන්තාවකට පහරදුන් අතර,
වෙළෙඳසැලකටද ඇතුළු වී තිබුණා.

වීඩියෝව පහතින්..