මේක් අප් තවරා කාන්තාවන් ලෙස හැඩ වැඩ වූ අයි එස් ත්‍රස්තයෝ කළ දේ මෙන්න (PHOTOS)

ඉරාකයේ මොසුල් අගනුවර සිරවී සිටින අයි එස් ත්‍රස්තවාදීන් කාන්තාවන් ලෙස හැඳ පළඳගනිමින් නගරයෙන් පළායමට උත්සහා කරමින් සිටින බව වාර්තා වනවා.

මාස ගණනකට සටන් වලින් පසුව මොසුල් නගරයේ අයි එස් බලකොටුව
බිඳ දැමීමට හමුදාවන් පසුගියදා සමත් වුණා.

පසුව අයි එස් ත්‍රස්තවාදීන් ගණනාවක් හමුදා අත්අඩංගුවට පත්වුණු අතර අනෙකුත් ත්‍රස්තවාදීන් මෙලෙස පළා යාමට තැත් කරන බව වාර්තා වනවා.

මේක් අප් තවරමින් කාන්තාවන් ලෙස හැඩවී නගරයෙන් පළාමට තැත්කළ ත්‍රස්තවාදීන් රාශියක් හමුදාවන්ගේ ග්‍රහණයට නතුව තිබූ අතර පසුව එම ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කර තිබෙනවා.